2007 Games

1st Event Chu Shogi Grand Prix 2007, apr 14th &15th

game black result white handicap date commentary
chu Hingley 1-0 Marian C 14.04.2007 D E
chu         14.04.2007  
chu         14.04.2007  
chu         15.04.2007  
chu         15.04.2007  

< Return to the Homepage  ::  1 page back